výzva k podání nabídek na odkup pohledávky z majetkové podstaty dlužníka Josef Havlina

26.07.2018 15:48

Insolvenční správce Mgr. Lucie Foffová, se sídlem Hálkova 1004, Městec Králové, 289 03, nabízí k prodeji z majetkové podstaty dlužníka Josefa Havliny, nar. 21.4.1957, bytem Studentská 420/54, Poděbrady, 290 01

 

pohledávku za Pavlem Beránkem ve výši 4.500,- Kč z titulu trestného činu podvodu dle rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 30.9.2016, č.j. 6T 30/2016 tak, jak je uvedeno pod položkou č. 1, kategorie pohledávka, soupisu majetkové podstaty ze dne 30.3.2017 (zveřejněno na č.l. B-1/4, insolvenční řízení vedeno u Krajského soudu v Praze, sp.zn. KSPH 71 INS 399/2017).

 

Pohledávka je nabízena ve stavu, v jakém se nachází ke dni podání této výzvy. S podklady k pohledávce je možné se seznámit po předchozí dohodě v sídle insolvenčního správce.  

 

Obsah nabídky:

Pro účely hodnocení je nutné v nabídce uvést cenu za odkup pohledávky v procentech z nominální hodnoty. Nabídka musí obsahovat též údaje o uchazeči (obchodní firmu či jméno a příjmení), právní formu, sídlo, místo podnikání nebo bydliště uchazeče, číslo telefonu, jméno pracovníka pověřeného jednáním ve věci nabídky včetně telefonického příp. e-mailového spojení.

 

Lhůta k podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění výzvy na www.advokat-foffova.cz a končí 31. 8. 2018 ve 12.00 hod. Do konce lhůty musejí být nabídky doručeny písemně do sídla insolvenčního správce, popř. do jeho datové schránky.

 

Hodnocení nabídek:

Nabídky se budou hodnotit podle jediného kritéria - nabídková cena.   

Z výběrového řízení jsou vyloučeny osoby uvedené v ust. § 295 insolvenčního zákona.

 

Výhrada insolvenčního správce:

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, a to po dohodě s věřitelským orgánem. Dále si insolvenční správce vyhrazuje právo zrušit nabídkové řízení.

 

Uzavření smlouvy o postoupení pohledávky

Insolvenční správce upozorňuje, že dle podmínek insolvenčního soudu musí být cena za postoupení pohledávky uhrazena předem nebo při podpisu smlouvy na účet insolvenčního správce.